Over de school

'Kiezen voor Talent’ is het motto van Lyceum Ypenburg. Dat doen wij door onze leerlingen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen op het gebied van leerresultaten. Bij Lyceum Ypenburg kunnen zij ook hun creatieve talenten ontwikkelen bij de talentgroepen Sport, Muziek, Theater, Dans, Digital Science, Atelier (kunst), Chinees en Spaans. Leerlingen die graag wat extra’s willen leren, kunnen bijvoorbeeld meedoen aan aanvullende talenprogramma's, leren debatteren bij de debatclub of de sterren van de hemel spelen in onze musical.

Lyceum Ypenburg is gevestigd in een licht en modern gebouw aan de rand van de buurt Bosweide in Ypenburg en heeft ongeveer 1200 leerlingen.Missie en Visie

Op Lyceum Ypenburg vinden we het belangrijk dat we leerlingen zodanig onderwijs bieden, dat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op een plaats in de maat­schappij. Daarom zoeken we samen naar het passende en hoogst haalbare niveau.

Missie
Onze missie luidt: ‘Het onder­wijs op Lyceum Ypenburg streeft ernaar leerlingen uit te dagen om na te denken over de lesstof en hun leerproces. Centraal staan activerende opdrachten, waarbij de docent een belangrijke rol speelt. Het verwerven van parate kennis is daarbij minstens zo belangrijk als het trainen van vaardigheden als bouwstenen van het denken.’

Visie
We zijn een moderne openbare school, waarin kwaliteit, extra inspanning, keuzes en structuur worden geboden om leerlingen boven zichzelf te laten uitstijgen. Voor leerlingen die moeite hebben het niveau te volgen is er ondersteuning. Naast goed en modern onderwijs bieden we mogelijkheden waarmee leerlingen hun speciale talenten kunnen ontwikkelen op intellectueel, cultureel of sportief gebied. We willen alle leerlingen de gelegenheid geven zich ten volle te ontwikkelen. Een positieve werksfeer vinden we heel belangrijk.Onderwijsconcept

We dagen leerlingen uit om een zo hoog mogelijk diploma te halen. Vanuit realistische en haalbare doelen helpen we waar dat nodig is. We geven leerlingen graag een com­pliment als ze iets bijzonders hebben gepresteerd, en stellen ook eisen en grenzen. We houden ons daarbij aan de regels en afspraken. 

Lyceum Ypenburg wil een school zijn met kwalitatief uitstekend onderwijs. Een school waar leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, hun talenten te ontwikkelen en de kansen daarvoor te grijpen. De school biedt een veilig leerklimaat en een inspirerende leeromgeving. We hebben hoge verwach­tingen van iedere leerling en helpen leerlingen waar dat nodig is. Naast het reguliere onderwijs willen wij dat leerlingen speciale talenten kunnen ontwikkelen.

Kernwaarden en ambities
Ons concept hebben we vertaald in vier kernkwaliteiten en vier ambities. Deze zijn voor ons onmisbaar voor goed onderwijs:

Kernwaarde 1: Stevige basis (in kennen en kunnen)
Lyceum Ypenburg biedt goed en aantrekkelijk onderwijs. Leerlingen verwerven een stevige basis aan kennis en vaardigheden. We streven er naar om met jou het hoogst mogelijke te bereiken. Zo vergroot je je kansen in de toekomst. Daarom bieden we extra uitdagingen. Er is een heldere structuur, waarbinnen er ruimte is om je eigen motivatie te volgen door initiatief te nemen en keuzes te maken.

Kernwaarde 2: Ruimte voor talent (inspireren en ontdekken)
Lyceum Ypenburg biedt uitgebreide mogelijkheden om leuke dingen te doen en te ervaren. Je kiest uit vele talentprogramma’s, doet mee aan open ateliers, activiteitenweken, excursies, volgt eventueel kunstklassen en gaat in gesprek met inspirerende gasten van buiten. Zo ontdek je wat je raakt, wie je bent en waar je voorkeuren liggen voor de toekomst.

Kernwaarde 3: Een sterk team (lesgeven en coachen)
Een sterk en collegiaal team van docenten en ondersteuners zorgt voor goede lessen waarin zij aansluiten op de wereld om ons heen en op de leefwereld van de leerlingen. Leerlingen worden keuzes geboden, hetgeen de motivatie versterkt. Mentoren coachen leerlingen in hun ontwikkeling en bieden zo nodig steun bij problemen.

Kernwaarde 4: Goede faciliteiten (gebouw en organisatie)
Het uitnodigende schoolgebouw is als een energieke campus met vele mogelijkheden. Een gemeenschap van 1500 mensen biedt veel ruimte en kansen voor ontmoeting en samenwerking. Dat gaat goed als er duidelijkheid is over gedeelde waarden en normen. De organisatie van het onderwijs biedt structuur én keuzemogelijkheden.

Ambitie 1: Samen sterk
Een hechte gemeenschap vraagt om actieve aandacht voor elkaar leren kennen, ontmoeten en samenwerken. Samen betekent dat iedereen meedoet en zich gezien en gehoord voelt. Het vraagt gerichte initiatieven om van een school met 1300 leerlingen en 150 personeelsleden een hechte gemeenschap te maken.

Ambitie 2: Veilig leef- en leerklimaat
De school is in vele opzichten een diverse samenleving met leerlingen en medewerkers met verschillende achtergronden en leefomgevingen. Dat vraagt om een gedeeld normatief kader, waar iedereen zich in herkent. In het verlengde van de eerste ambitie is er aparte aandacht nodig voor hoe iedereen zich veilig kan voelen op school.

Ambitie 3: Professionele leergemeenschap
Een professionele leergemeenschap bestaat uit professionals die ‘met de deuren open’ van en met elkaar leren en op elkaar kunnen rekenen. Soms gaat dat vanzelf, vaak ook helpt het als hier gericht aan gewerkt wordt. 

Ambitie 4: Eigenaarschap bij iedereen
Eigenaarschap bij leerlingen wordt versterkt door o.a. leerstof betekenisvol aan te bieden, hen te betrekken bij nieuwe initiatieven en hen meer regie te geven door zelf keuzes te maken. Mentoren coachen de leerlingen om hen te begeleiden in het maken van keuzes. Collega's maken zelf keuzes om zich te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Inrichting van het onderwijs

Lyceum Ypenburg biedt de opleidingen voor mavo, havo en vwo. Binnen het vwo bestaat ook de mogelijkheid om een gymnasiumopleiding te volgen. Op onze website staat meer informatie.

Afdelingen
Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsleider die wordt ondersteund door een coördinator. Alle leerlingen hebben een mentor als eerste aanspreekpunt. Voor de volledige lijst klikt u hier.

Onderwijstijd
De norm voor de vereiste onderwijstijd is vastgesteld per opleiding: voor mavo 3700 klokuren, voor havo 4700 klokuren en voor vwo 5700 klokuren. We voldoen aan de norm wat betreft de onderwijstijd.

Resultaten
De onderwijsinspectie verzamelt gegevens van alle scholen in Nederland en geeft jaarlijks een opbrengstenkaart uit. Hiervoor en voor de vergelijking van onze resultaten met die van andere scholen verwijzen wij naar de website van de inspectie van het onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl

De eindexamenresultaten van de afgelopen schooljaren zijn:

Slagingspercentages
Afdeling 2020-2021 2021-2022 2022-2023
mavo 98% 100% 100%
havo 94% 94% 84%
vwo 95% 96%  82%

De doorstroompercentages van de afgelopen schooljaren zijn:

  2018-2019 2019-2020 2021-2022 driejaars-gemiddelde inspectienorm
onderbouw 98,78% 97,40% 95,91% 97,39% 94,86%
bovenbouw-mavo 91,04% 96,99% 84,62% 91,15% 85,80%
bovenbouw-havo 83,86% 90,82% 73,47% 83,13% 81,12%
bovenbouw-vwo 89,70% 89,63% 84,99% 88,13% 81,43%

Kwaliteitszorg
Alle resultaten worden cyclisch geëvalueerd door de schoolleiding. Dit doen zij in samenwerking met de conrector onderwijs. Zij checken de cycli en passen hier het beleid op aan.