Alle docenten en medewerkers

Het bevoegd gezag ligt bij het College van bestuur van VO Haaglanden waar Lyceum Ypenburg onderdeel van uitmaakt. Elke medewerker op school heeft een specifieke verantwoordelijkheid. Hieronder staan alle functies binnen de school genoemd. Zo weten u en uw kind bij wie u moet zijn.Onderwijspersoneel

De directie van Lyceum Ypenburg bestaat uit de rector en de conrector financiën en beheer. De directie vormt samen met de afdelingsleiders de schoolleiding.

Lyceum Ypenburg heeft vijf afdelingen. Elke afdeling wordt geleid door een afdelingsleider. Zij worden ondersteund door coördinatoren. Iedere vaksectie heeft een eigen voorzitter die de sectie leidt. De docenten geven doorgaans les in het vak waarvoor zij een onderwijsbevoegdheid behaald hebben. De docenten beoordelen de resultaten van de leerlingen.

Mentoren
Iedere klas of groep leerlingen heeft een eigen mentor. Bij hem of haar kunnen leerlingen terecht met allerlei vragen. Vooral in het begin zal de mentor leerlingen wegwijs maken op school en alle nieuwe dingen uitleggen die ze moeten weten. De mentor volgt de onderwijsprestaties op de voet. Wanneer er dingen spelen die een leerling graag wil bespreken, kan dit als eerste met de mentor. De mentor geeft ook studielessen in de onderbouw waarin leerlingen leren hoe ze het beste kunnen leren. 

Decanen
De decanen begeleiden leerlingen bij hun oriëntatie op de profielkeuze, het vakkenpakket en het vervolgonderwijs. Zij geven aan welke keuzes leerlingen hierin hebben en wat de mogelijkheden zijn. Ook nemen ze deel aan leerlingenbesprekingen.


Ondersteunend personeel

Zonder ondersteuning kunnen docenten geen lesgeven en kan de schoolleiding geen leiding geven. Onderwijsondersteuners hebben een belangrijke rol in onze school. 

Conciërges
De conciërges houden toezicht. Leerlingen melden zich bij hen als ze te laat komen, als ze iets zijn kwijtgeraakt, als ze niet meer weten in welk lokaal ze moeten zijn, enzovoort. Daarnaast zorgen conciërges er samen met de leerlingen voor dat de school netjes blijft.

Lesopvangassistenten (loa's)
Bij uitval van lessen maken we zoveel mogelijk gebruik van onze loa's. Zij vangen lessen op, surveilleren bij toetsen en helpen bij de begeleiding van excursies. 

Administratief medewerkers 
De administratief medewerkers zorgen voor de verwerking van ziekmeldingen, ze regelen de financiën van de schoolboeken, de inschrijvingen van nieuwe leerlingen en nog veel meer. Als een leerling ziek naar huis gaat, moet hij of zij dit melden bij een van de verzuimcoördinatoren. 

Mediatheekmedewerkers 
In de mediatheek kunnen leerlingen zelfstandig werken. Ook kunnen ze boeken, dagbladen en tijdschriften lenen en digitaal werken op de devices. De medewerkers in de mediatheek zorgen dat het stil en rustig blijft.

Technische onderwijsassistenten (toa’s)
Toa is de afkorting voor technisch onderwijsassistent. Een toa helpt de docent bij natuur- of scheikunde of bij biologie. Vroeger werd deze assistent een amanuensis genoemd. Zij bereiden practica en proeven voor. Zij begeleiden ook leerlingen bij het maken van hun profielwerkstuk.

Medewerkers facilitair, ICT en rooster
De medewerkers van deze diensten verrichten ondersteunende werkzaamheden op het gebied van huisvesting, digitalisering/computergebruik en roosters.

Verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator ondersteunt de afdelingsleiding. Ze zorgt er o.a. voor dat we leerlingen die onterecht te laat of afwezig zijn in beeld hebben. Ze onderhoudt de contacten met leerplicht. 


Gespecialiseerde leerlingbegeleiders

Voor extra ondersteuning en persoonlijke aandacht heeft Lyceum Ypenburg een aantal specialisten in huis die in beeld brengen welke ondersteuning er voor de leerling nodig is.

Coördinator passend onderwijs 
De coördinator passend onderwijs coördineert de ondersteuning voor leerlingen die extra steun nodig hebben in het kader van passend onderwijs. De coördinator passend onderwijs heeft contact met leerlingbegeleiders en/of externe instanties om zo met elkaar een passende ondersteuning vorm te geven. Natuurlijk gaat dit in overleg met de ouders. 

Remedial teacher
De remedial teacher bekijkt of leerlingen recht hebben op ondersteunende faciliteiten. Bij vermoeden van dyslexie kan er een screening gedaan worden en wordt er een advies uitgebracht aan leerling en ouders. Net als de leerlingbegeleiders kan de remedial teacher, indien nodig, ondersteuning bieden op het gebied van leer- en/of taalproblematiek. 

Vertrouwenspersoon
Leerlingen die tijdens hun schoolperiode te maken krijgen met moeilijkheden die ze vertrouwelijk willen bespreken, kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon. Ook u als ouder kunt de vertrouwenspersoon benaderen. Er zijn twee interne vertrouwenspersonen op school. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon die voor alle scholen van ons bestuur Stichting VO Haaglanden is aangesteld.

Anti-pestcoördinator
De anti-pestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pestgedrag op school. De anti-pestcoördinator zorgt voor de belangenbehartiging in het kader van het anti-pestbeleid. Daarnaast levert de anti-pestcoördinator een actieve bijdrage aan een sociaal en veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten. De anti-pestcoördinator is ook een gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid op Lyceum Ypenburg.