Communicatie, inspraak en oudercontacten

De algemene contact­gegevens, informatie-uitwisseling, communicatie­middelen en inspraak­mogelijk­heden bij Lyceum Ypenburg vindt u hieronder.Contactgegevens Lyceum Ypenburg

Laan van Kans 3, 2496 VB Den Haag
I: www.lyceumypenburg.nl
E: info@lyceumypenburg.nl
T: 070 413 20 50 
Instagram: @lyceumypenburg

Bestuur
Het bestuur van Lyceum Ypenburg wordt gevormd door de Stichting VO Haaglanden, waaronder negen andere scholen in de regio vallen. Het College van Bestuur van VO Haaglanden bestaat uit twee personen:
Dhr. H.W.J. Elbers, voorzitter
Mevr. ir. E.C.J.M. Zegers, lid 

Contactgegevens VO Haaglanden
Parkstraat 83, 2514 JG Den Haag
I: www.vohaaglanden.nl
E: info@vohaaglanden.nl
T: 070 426 26 26

Medewerkers
Onze medewerkers hebben allemaal een Lyceum Ypenburg e-mailadres. Dit e-mailadres begint met de afkorting van de medewerker en eindigt op @lyceumypenburg.nl. De afkortingen staan achter de namen van alle medewerkersCommunicatie­middelen

Website & social mediakanalen
Actuele informatie over Lyceum Ypenburg is te vinden op onze website: www.lyceumypenburg.nl en Instagram: @lyceumypenburg 

Nieuwsbrief
Ouders en leerlingen krijgen één keer per maand een digitale nieuwsbrief, de NewLY, gemaild met informatie over ontwikkelingen binnen onze school en activiteiten die plaats hebben gevonden of gaan plaatsvinden.

Schoolkrant
Onze digitale schoolkrant OURLY verschijnt enkele keren per jaar. Leerlingen uit verschillende leerjaren stellen onder begeleiding van een docent de inhoud samen. Aan het begin van ieder schooljaar worden de redactieleden geworven.

Magister
Magister is ons leerlingvolgsysteem. Hierin worden alle behaalde resultaten en de voortgang opgeslagen. Ook kunnen docenten binnen Magister via de elektronische leeromgeving (elo) van Magister lesstof aanbieden en met leerlingen over de lesstof en school­opdrachten communiceren. Inloggen in Magister gaat via een persoon­lijke code.

Zermelo
Zermelo is ons roosterprogramma. Via lyceumypenburg.zportal.nl kunnen leerlingen met de verstrekte inloggegevens altijd hun actuele rooster bekijken. Ook ouders krijgen inloggegevens voor Zermelo toegestuurd. Zodoende beschikken ook zij over het actuele rooster van hun kind(eren) en is het mogelijk om in te schrijven voor de docentenspreekuuravond.

Catwise
Twee keer per jaar krijgen alle leerlingen van hun docenten feedback via het online programma Catwise. Hierna gaan leerlingen aan de slag met deze feedback door het schrijven van een Plan van Aanpak. De leerling presenteert dit Plan van Aanpak aan mentor en ouders tijdens een MOL-gesprek.Inspraak

Lyceum Ypenburg heeft meerdere organen waarbinnen overleg, inspraak en mede­zeggen­schap is geregeld. 

Medezeggenschapsraad
In de mede­zeggen­schapsraad (MR) zitten ouders, leer­lingen en medewerkers van Lyceum Ypenburg. De raad bespreekt alle voor de school relevante thema’s. Voor een aantal onderwerpen heeft de MR advies- of instemmings­recht. Dat betekent dat sommige beleidsvoornemens van de school pas kunnen worden ingevoerd met instemming of positief advies van de MR. De MR komt zo’n zes keer per jaar bij elkaar, samen met leden van de directie. Leden van de MR worden gekozen door de personeelsleden, ouders en leerlingen van de school. Personeelsleden kunnen op kandidaten voor het personeelsdeel stemmen, ouders voor kandidaten voor het ouderdeel en leerlingen voor het leerlingendeel van de MR.

Ouderraad

De ouderraad (OR) is de spreekbuis van ouders en een klankbord voor de leiding en medewerkers van onze school. De ouders denken mee over ontwikkelingen die spelen op school en ondersteunen bij het organiseren van belangrijke activiteiten. Daarnaast organiseren ze ook eigen activiteiten. Ieder kwartaal vindt een bijeenkomst plaats tussen de ouderraad en de schoolleiding, waarin alle lopende zaken en plannen worden besproken. Aan het begin van het schooljaar wordt de nieuwe samenstelling van de ouderraad vastgesteld. U kunt de ouderraad bereiken via ouderraad@lyceumypenburg.nl .

Leerlingenraad

De leerlingenraad (LR) van Lyceum Ypenburg bestaat uit leerlingen uit alle leerjaren en afdelingen. De raad komt regelmatig bijeen en bespreekt allerlei zaken die op school spelen. Een afvaardiging, waaronder de voorzitter, bespreekt de thema’s met de rector, komt met oplossingen voor problemen of presenteert nieuwe ideeën. Aan het begin van het schooljaar wordt de nieuwe samenstelling van de leerlingenraad vastgesteld.

Deelnemers van de MR, OR en LR

Meer informatie over de MR, OR en LR en de functies vindt u op onze website: MR, OR, LRContact met ouders

Onze school organiseert verschillende informatieve bijeenkomsten voor ouders.

Ouderavond
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging voor de ouderavond. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over de gang van zaken op onze school, de afdelingen (mavo, havo, vwo), het vakkenpakket en de studie- en beroepskeuzebegeleiding. U maakt kennis met de mentor, afdelingsleider en decaan van uw kind. Tijdens deze avond is er gelegenheid om vragen te stellen.

Exameninformatie
Ouders van eindexamen­leerlingen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst over het examen­jaar, met name over de inrichting van het school­examen en centraal eindexamen. U ontvangt in het examenjaar ook een uitnodiging voor de presentatie van het profiel­werkstuk van uw kind.

Spreekuuravonden en -middagen
Twee keer per jaar (in het najaar en in het voorjaar) is er een MOL-gesprek tussen mentor, ouders en leerling om de voortgang van de leerling te bespreken. In deze gesprekken staan niet alleen de cijfers centraal, maar ook de feedback van vakdocenten. De leerling presenteert in deze gesprekken een Plan van Aanpak op basis van de feedback.

Kennismakingsbezoek 
Ouders van brugklasleerlingen worden aan het begin van het schooljaar door de mentor uitgenodigd voor een kennis­makingsavond. 

Op afspraak
Ouders zijn altijd van harte welkom om een afspraak (via e-mail of telefoon) met de school­leiding, docenten, decanen of mentoren te maken. De lijst met namen en de contact­gegevens vindt u hier.