Veilige school

Een veilige school is randvoorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Er is een veiligheidsplan en we houden elke twee jaar een tevredenheidspeiling. Daaruit blijkt dat onze leerlingen, ouders en medewerkers zich veilig voelen op school. Problemen worden snel en adequaat opgelost. Leerlingen ervaren het onderling contact als positief en vinden dat er geen hoge drempels zijn om lastige onderwerpen naar voren te brengen. Mocht zich toch een incident voordoen, dan zullen we dit zo goed mogelijk aanpakken en eventuele problemen oplossen. 

 

Waarden, normen en toezicht

We vormen samen één grote gemeenschap op school en daardoor vinden we het belangrijk dat we dezelfde normen en waarden delen. We bespreken deze regelmatig in de klas, de ouderraad en medezeggenschapsraad. 

Toezicht
De conciërges houden toezicht op de hal, kantine, gangen en het schoolplein. Tijdens de pauzes wordt er door docenten gesurveilleerd in de pauzeruimten. Bovendien hangen er camera’s in en rond de school.

Foto’s en film
Regelmatig worden er onderwijsactiviteiten gefilmd of gefotografeerd. Bij de start van ieder schooljaar wordt u of uw zoon/dochter van 16 jaar of ouder, via de AVG-module van Magister, gevraagd hiervoor toestemming te geven. 

Contactgegevens
De school verstrekt alleen gegevens van leerlingen aan bevoegde instanties wanneer daar een juridische basis voor is, bijvoorbeeld aan de gemeente of aan de Rijksoverheid. De contactgegevens en het e-mailadres worden ook verstrekt op grond van de publieke taak aan bijvoorbeeld de schoolfotograaf om de schoolpassen te kunnen maken. 

Devices
De uitleendevices in de mediatheek zijn schooleigendom en zijn bedoeld voor schoolgerelateerd gebruik. Ze worden beheert in onze eigen ICT-omgeving en monitoring van activiteiten is mogelijk . De leerlingen hebben een eigen OWA365 schoolaccount en kunnen zo hun eigen opslagruimte beheren.

Vluchtplan en Eerste Hulp

In ieder lokaal hangt een vluchtplan. Leerlingen kunnen hierop zien welke route ze moeten lopen als het alarm afgaat. Elk jaar wordt er een oefening gedaan waarbij het hele gebouw ontruimd wordt en leerlingen met hun klas via de snelste route naar buiten gaan. Deze oefeningen worden gehouden in samenwerking met de brandweer. Daarnaast wordt het gebouw jaarlijks gecontroleerd op brandveiligheid door de brandweer.

Bedrijfshulpverlening en Eerste Hulp bij Ongelukken
Een aantal collega’s is speciaal opgeleid voor bedrijfshulpverlening (BHV) of Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO). Zij helpen als iemand onwel is geworden of een ongeluk heeft gehad. Ze begeleiden bij een efficiënte en ordelijke ontruiming van het schoolgebouw. Bedrijfshulpverleners zorgen ervoor dat de hulpverlening bij calamiteiten goed georganiseerd verloopt. Deze medewerkers volgen ieder jaar een herhalingscursus, zodat hun kennis actueel blijft. De conciërges en de docenten lichamelijke opvoeding beschikken ook over een EHBO-diploma.

Incidentenregistratie

Wanneer leerlingen, personeel, ouders of derden zich schuldig maken of betrokken zijn bij ernstige incidenten (intimidatie, wapenbezit, discriminatie etc.), is de school verplicht dit te registreren. Bij de overtreding van de wet doen we aangifte bij de politie.

 

Klachtenregeling

Mochten zich onregelmatigheden voordoen tijdens schooluren, dan meldt de leerling dit zo snel mogelijk aan de direct betrokkene met wie hij of zij een probleem heeft. Mochten ze er samen niet uitkomen, dan kan de afdelingsleider worden ingeschakeld. Als dat niet tot een oplossing leidt, kunnen leerlingen en hun ouders zich met een klacht wenden tot de rector. Deze zal de klacht aanhoren, onderzoeken of de klacht gegrond is, waarbij hoor en wederhoor toegepast wordt. Als het nodig is, worden stappen ondernomen om het probleem op te lossen. Er komt altijd een antwoord op de ingediende klacht. 

Mocht bovenstaande interne procedure zijn gevolgd, maar niet tot een oplossing hebben geleid, dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met het bestuur: 

Stichting VO Haaglanden
t.a.v. mevr. ir. E.C.J.M. Zegers
Parkstraat 83, 2514 JG Den Haag
T: (070) 4262626
E: info@vohaaglanden.nl
W: www.vohaaglanden.nl

De klachtenregeling van de Stichting VO Haaglanden is breder dan de wet voorschrijft. De regeling is te vinden op de website van de stichting (zie hierboven). Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de scholen die onder het bestuur vallen, een klacht indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze afgehandeld. 

Als zowel de afhandeling binnen de school als daarna door het bestuur niet naar tevredenheid is dan kunnen ouders zich nog wenden tot de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Alle scholen van Stichting VO Haaglanden zijn hierbij aangesloten.

Contactgegevens:
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: (070) 3861697
E: info@gcbo.nl 
W: www.gcbo.nl 

De GCBO onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De commissie brengt advies uit aan het schoolbestuur en geeft aanbevelingen. Het schoolbestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de afhandeling van de klacht. 

Ouders, leerlingen en personeel kunnen te allen tijde ook gebruik maken van de bovenschoolse vertrouwenspersoon van de Stichting VO Haaglanden. De externe vertrouwenspersoon is mevr. N. Manse. Zij is door het bestuur aangesteld voor alle scholen van de stichting. Personeel, ouders en leerlingen kunnen hier terecht als er binnen de eigen school geen mogelijkheid wordt gezien om hulp in te roepen. Ze is bereikbaar via VO Haaglanden:

mevr. N. Manse
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
T: (070) 4262626