Financiƫn

De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders/verzorgers en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spannen wij ons in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.

Voorafgaand aan het betreffende schooljaar bespreekt de school de hoogte en de ontwikkeling van de totale schoolkosten met de medezeggenschapsraad. Met betrekkin tot de vrijwillige ouderbijdrage voor de ouderraad wordt er vooraf in overleg met de ouderraad een begroting opgesteld. In de schoolgids en op de website wordt de hoogte en de opbouw van de schoolkosten gecommuniceerd. Op de website wordt het overzicht van de schoolkosten gepubliceerd onder 'documenten'.

Gedurende het schooljaar monitoren we de inkomsten en uitgaven. Het uitgangspunt is om alle bijdragen te kunnen rechtvaardigen ten aanzien van de de doelgroep en de school vult graag aan wanneer dat nodig blijkt te zijn. Achteraf legt de school binnen een redelijke termijn na afloop van het schooljaar rekening en verantwoording af aan de ouderraad (vrijwillige ouderbijdrage) en de medezeggenschapsraad (totale schoolkosten).

Facturen

Facturen
De school stuurt een rekening van de schoolkosten naar de ouders/verzorgers. Gespreide betaling is mogelijk en voor uitzonderlijke gevallen bestaat er een reductieregeling. Er wordt een onderscheid gemaakt in de verplichte schoolactiviteiten die onderdeel uitmaken van het vaste curriculum en de vrijwillige inschrijving voor extra-curriculaire activiteiten. Onder de verplichte schoolactiviteiten vallen bijvoorbeeld de kosten van het brugklaskamp, 2 mavo kamp etc. Deelname aan deze kampdagen is een voorwaarde voor het sociaal welbevinden van de opvolgende schooljaren. Voorbeelden van de extra-curriculaire activiteiten waar deelname niet verplicht is zijn de talentklassen en de reizen.

Voor de vastgestelde bedragen in dit schooljaar verwijzen wij u graag naar het document Ouderbijdrage op onze website. Zonder de bijdrage van de ouders is het voor ons niet mogelijk om dit verrijkte aanbod aan te bieden. Wel wil de school voorkomen dat leerlingen niet kunnen deelnemen aan deze activiteiten wanneer ouders dit niet kunnen betalen. Mocht deze situatie zich voordoen, kunt u contact opnemen met de afdeling financiën (financien@lyceumypenburg.nl)  

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Boeken en device

Gratis schoolboeken
Boeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal zijn duur. De overheid heeft daar een goede regeling voor getroffen: de schoolboeken en het digitale lesmateriaal in het middelbaar onderwijs worden gratis ter beschikking gesteld. Met uitzondering van leermiddelen die meerdere jaren en eventueel door meerdere kinderen gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken, rekenmachine en een atlas e.d. Deze dienen zelf aangeschaft te worden.

Aanschaf eigen device
Alle onderbouwleerlingen moeten over een eigen device beschikken. Met het bedrijf The Rentcompany zijn afspraken gemaakt betreffende koop/huur voor een gunstig tarief. Na inschrijving ontvangt u meer informatie over de mogelijkheden van koop/huur. De bijdrage voor de Windows-laptop voor alle nieuwe leerlingen is ongeveer € 600,00 (als eigendom) of ongeveer € 13,00 per maand te huur. Vanwege de specifieke eisen raden wij u nadrukkelijk aan niet zelf een device voor uw kind voor school aan te schaffen.