Huisregels en organisatorische afspraken

Op Lyceum Ypenburg werken we met huisregels. Dat zijn regels die iets zeggen over hoe we met elkaar omgaan. Daarnaast zijn er organisatorische afspraken die heel belangrijk zijn om het leren en werken op school op een prettige manier te laten verlopen. Iedereen dient zich aan de huisregels en de organisatorische afspraken te houden.
Iedereen vindt het belangrijk om zich prettig te voelen op school. Met behulp van een aantal eenvoudige regels en afspraken zorgen we samen voor een fijn leer- en leefklimaat. Dit zijn de vijf huisregels van Lyceum Ypenburg:

  1. We hebben respect voor elkaar
  2. We hebben oog voor elkaar en voor onze omgeving
  3. We werken samen aan goed onderwijs
  4. We maken problemen bespreekbaar
  5. We komen onze afspraken na

We verwachten dat we met de bovenstaande regels goed kunnen samenwerken en leren in de school. We willen dat iedereen zich prettig voelt bij ons. Dat betekent dat we iedereen de ruimte gunnen om te zijn zoals ze willen zijn.

Verder willen we ook benadrukken dat, naast onze huisregels, ook de algemene wet- en regelgeving van toepassing is. Daar moet iedereen zich aan houden. Dus ook op school geldt dat discriminatie niet wordt geaccepteerd, dat wapen- en/of drugsbezit ten strengste verboden is en dat we aangifte zullen doen als de wet wordt overtreden. 

Om het op school leuk en leefbaar te houden is het eigenlijk heel simpel: Gedraag je! Op deze manier maken we er samen een mooie tijd van. 

Organisatorische afspraken
Het uitgangspunt is dat we er samen een fijn schooljaar van maken. Dan is het wel handig als ook de praktische zaken goed lopen. Daarom is het belangrijk dat je op de hoogte bent van onderstaande afspraken.

Antipestprotocol, antipestcoördinatoren en vertrouwenspersonen
We willen dat iedereen zich prettig voelt op school. Als je problemen signaleert, stap er dan mee naar je mentor. Ook als je zelf een probleem hebt kun je naar je mentor. Iedereen moet met plezier naar school blijven gaan! We hebben op school een antipestprotocol en bovendien hebben we twee antipestcoördinatoren. Zij helpen de school bij het naleven van het protocol en kunnen met leerlingen in gesprek gaan als er iets aan de hand is. In sommige gevallen kunnen ook de vertrouwenspersonen een rol spelen.

Aanwezigheid en afmelden
Op een schooldag ben je in het gebouw of op het schoolplein. Leerlingen van klas 1 mogen niet zonder toestemming van het terrein af tijdens schooltijden. Als je ziek bent willen we dat graag voor de start van de schooldag weten. Dit kan telefonisch worden doorgegeven tussen 07:30 en 08:00 uur, of via de Magister-app. Leerlingen die gedurende de schooldag ziek worden melden zich bij de verzuimkamer of bij de conciërge. Dan nemen we eerst contact op met het thuisfront om vervolgens verdere afspraken te maken. Tandarts- of bijvoorbeeld doktersafspraken kunnen vooraf worden aangevraagd met een speciaal verlofbriefje. Deze kunnen eventueel ook telefonisch worden doorgegeven. 

Iedereen een opruimtaak
Een opgeruimde omgeving zorgt voor een prettige sfeer. We houden samen onze school schoon. Leerlingen mogen pauze houden in de aula en op de eerste en tweede verdieping. Tijdens de pauze kun je ook naar het schoolplein of naar de mediatheek. In de mediatheek mag alleen niet gegeten of gedronken worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van je eigen rommel.

Stilte graag
Tijdens de lessen zijn de gangen leeg. We willen een optimale leeromgeving scheppen. Daar is rust voor nodig. Geluidsapparatuur mag tijdens de pauzes of in de tussenuren met koptelefoons op gebruikt worden. Voor het gebruik van mobiele telefoons geldt het telefoonbeleid. Tijdens de les mogen telefoons alleen worden gebruikt na expliciete toestemming van de docent. 

Afspraak maken voor bezoek
Personen die niet zijn ingeschreven op onze school, hebben normaal gesproken geen reden om Lyceum Ypenburg te bezoeken of in de omgeving van de school rond te hangen. We vragen alle bezoekers van tevoren een afspraak te maken met de medewerker van school. Bovendien melden alle bezoekers zich eerst bij de receptie van de school. 

Fiets en scooters
Met zoveel leerlingen is een geordende fietsenstalling belangrijk. Fietsen staan op slot en in de fietsenrekken. Scooters staan op de speciale scooterplekken in de fietsenstalling. Mocht je fiets niet op de juiste plek staan, dan bergen de conciërges hem op en krijg je hem na 17.00 uur pas terug. School is niet verantwoordelijk voor fietsen die in de fietsenstalling staan. Ook niet als ze op slot staan. Om ongelukken te voorkomen willen we dat er niet op het schoolplein gefietst wordt. 

Je locker, jouw persoonlijke opbergplek
Alle kledingstukken en spullen die je tijdens de les niet nodig hebt, berg je op in je locker. We willen geen jassen, regenbroeken of handschoenen in de lokalen. In je eigen persoonlijke opbergplek kun je ook boeken of andere schoolzaken kwijt die je even niet nodig hebt. 

Kleding
De school kent geen kledingvoorschriften, met uitzondering van sommige practica en LO-lessen waar wel kledingvoorschriften gelden gezien de aard van de lessen en de veiligheidsvoorschriften. Wel wordt verwacht dat leerlingen zich op gepaste wijze kleden. Kleding mag niet aanstootgevend (bijvoorbeeld te bloot), opruiend (kwetsende tekst/beeld op kleding) of gezicht bedekkend zijn of getuigen van ‘geen respect’. Een persoon die dergelijke kleding draagt, wordt naar huis gestuurd om zich om te kleden en er wordt contact gelegd met thuis.

Cameratoezicht
In en rondom de school hangen camera's. Deze camera's hangen daar voor de veiligheid van onze leerlingen, collega's en bezoekers. De camerabeelden worden opgeslagen en na enkele dagen worden de opnames gewist. Voor het gebruik van onze camera's geldt het cameraprotocol. Bij overtredingen worden ouders geïnformeerd en eventueel wordt er aangifte gedaan. 

Aansprakelijk
De school is niet aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van eigendommen van de leerlingen. Dit geldt ook voor de fietsen in de stalling, voor persoonlijke bezittingen tijdens de LO en voor eigendommen in de lockers. Pas dus altijd goed op je spullen. 

Beschadigingen
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar meldt dit altijd bij je docent of een andere medewerker van de school. Is er sprake van opzettelijke beschadiging of vernieling, dan stellen we altijd een onderzoek in. In de lokalen mag je alleen na toestemming van de docent een raam openen of sluiten en de kranen en knoppen bedienen. 

Verboden middelen
Wij zijn een rookvrijeschool en het is daarom niet toegestaan om in en rondom de school te roken (ook geen rookvervangers). Uiteraard zijn ook alcohol, drugs en wapenbezit ten strengste verboden.

Lichamelijke opvoeding, altijd voor iedereen!
Iedereen doet altijd mee met de LO-lessen. Het kan zijn dat je geblesseerd bent of om een andere reden niet kunt meedoen. Je neemt dan een schriftelijke verklaring van één van je ouders mee. Je levert deze verklaring vóór het begin van de les in bij je docent LO. Deze beslist vervolgens of je al dan niet aan de LO-lessen meedoet.

Leerlingen met langdurige blessures of aandoeningen kunnen op speciaal verzoek vrijstelling van de LO-lessen krijgen van de afdelingsleider, maar moeten wel een vervangende opdracht doen. 

Let bij de LO-lessen ook op het volgende:

De mediatheek
De mediatheek is een stilteruimte waar je achter een computer of aan een studietafel kunt zitten. Om iedereen een plek te bieden waar ze rustig en zelfstandig kunnen werken, vragen wij leerlingen die willen samenwerken en/of in overleg willen gaan zich naar de aula te verplaatsen. 

Te laat komen
We willen graag dat onze leerlingen op tijd in de klas zitten. We vragen op dit punt ook medewerking van ouders. We zijn verplicht om leerlingen die vaker te laat komen te melden bij leerplicht. Leerplicht ziet te laat komen als spijbelen. Het is heel vervelend als leerlingen te laat komen, omdat het de les verstoort. We letten er dus streng op.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen van Lyceum Ypenburg beschreven. 

Liftgebruik 
Bij ernstige blessures kun je een liftsleutel vragen aan de conciërges. Medeleerlingen gaan niet als begeleider mee. Wanneer je een liftsleutel kwijtraakt of niet inlevert wordt 25 euro in rekening gebracht. 

Gevonden voorwerpen
Ben je iets kwijt? Ga bij de conciërges kijken en informeren. Als leerlingen of collega's iets vinden, brengen ze het naar de conciërges. Twee keer per jaar leggen de conciërges alle gevonden voorwerpen bij elkaar in de hal beneden. Mis je dus een gymschoen, een jas of een sleutel, kijk dan bij de conciërges.