Organisatie

Voor de organisatie van onze school is het handig om over een aantal dingen iets meer te weten.
Schoolboeken

De schoolboeken op Lyceum Ypenburg worden geleverd door VanDijk. De boeken worden door de school gehuurd en blijven eigendom van de leverancier. U ontvangt elk schooljaar informatie over het bestellen van boeken, die u digitaal via de bestelmodule op www.vandijk.nl kunt doen. Wanneer er schade is aan de boeken doordat uw kind er bijvoorbeeld niet zorgvuldig mee om is gegaan, of als de boeken niet op tijd worden ingeleverd, zal VanDijk dit rechtstreeks met u verrekenen.


Lestijden en roosterwijzigingen

Om 07.45 uur gaat de school open voor de leerlingen. De lessen beginnen om 08.00 uur ‘s morgens. Als om 07.55 uur de eerste bel gaat, vertrekken leerlingen naar het lokaal. Na het derde en zesde lesuur is er een pauze. Vijf minuten voordat de pauze voorbij is, gaat de bel. De lessen beginnen direct na de pauze. Een lesuur duurt 50 minuten.

Soms is er een 40-minutenrooster in verband met rapportvergaderingen of studiemiddagen. Dit wordt vooraf duidelijk aangekondigd zodat iedereen op de hoogte is.

Het lesrooster ziet er als volgt uit:

Normaal rooster (50 minuten)
1e uur 08.00 - 08.50 uur
2e uur 08.50 - 09.40 uur
3e uur 09.40 - 10.30 uur
Pauze
4e uur 10.50 - 11.40 uur
5e uur 11.40 - 12.30 uur
6e uur 12.30 - 13.20 uur
Pauze
7e uur 13.50 - 14.40 uur
8e uur 14.40 - 15.30 uur
9e uur 15.30 – 16.20 uur
40-minutenrooster
1e uur 08.00 - 08.40 uur
2e uur 08.40 - 09.20 uur
3e uur 09.20 – 10.00 uur
Pauze
4e uur 10.20 – 11.00 uur
5e uur 11.00 - 11.40 uur
6e uur 11.40 – 12.20 uur
Pauze
7e uur 12.50 - 13.30 uur
8e uur 13.30 – 14.10 uur
9e uur 14.10 – 14.50 uur

 

Tussenuren
Tussenuren worden vermeden door de inzet van lesopvangassistenten. Zij nemen de les over aan de hand van een lesplan van de docent. Regelmatig wordt er ook omgeroosterd om tussenuren te voorkomen. Dat gebeurt door lessen aan het begin of einde van die dag in deze tussenuren te plaatsen. Voor leerlingen in de eerste klas, voor wie de gaten in het rooster niet zijn op te vullen, is er opvang door een docent die op dat moment in het rooster beschikbaar is. De leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld een extra studieles of mogen voor zichzelf werken. 

Verblijf tussenuren
Leerlingen uit klas 1 mogen de school tijdens de lesuren niet verlaten zonder toestemming van de afdelingsleider. De school accepteert geen aansprakelijkheid voor leerlingen die zonder toestemming de school verlaten.

Examenklassen en LO
Leerlingen uit de examenklassen volgen een keuzeprogramma op o.a. sportaccommodaties in de omgeving van de school. Dat betekent dat ze bij die lessen zelf moeten zorgen voor vervoer. Aan dit keuzeprogramma zijn voor (ouders van) leerlingen geen extra kosten verbonden.

Roosters en roosterwijzigingen
De roosters van de leerlingen zijn te vinden op de website van de school via de link Zermelo bovenaan en via de Webapp van Zermelo. Zermelo is real time actueel en leidend voor alle roosters. Roosterwijzigingen worden gedurende de gehele dag gemaakt en gepubliceerd. Roosters en roosterwijzigingen zijn ook zichtbaar in Magister en in de Magister-app. Magister is en blijft leidend voor de leerlingenadministratie, de cijfers en de ELO.


Lesverzuim

Wanneer een leerling ziek is, te laat komt, naar een (tand)arts moet of zonder toestemming wegblijft, houden we ons aan een aantal afspraken.

Ziek
Wanneer uw kind ziek is, dient u dit voor de aanvang van de lessen tussen 07.30 en 08.00 uur telefonisch door te geven of via de Magister-app. Dit geldt ook wanneer er die dag een buitenschoolse activiteit gepland is. Iedere dag dat een kind niet naar school gaat, dient dit gemeld te worden. U kunt dit doen via de Magister-app of telefonisch op het nummer (070) 4132050. U geeft dan de voor- en achternaam, de klas en het leerlingnummer van uw kind door.  

Als uw kind op school ziek wordt, moet hij of zij zich afmelden bij de conciërges of bij verzuim. Er wordt contact opgenomen met één van de ouders, zodat u op de hoogte bent van het feit dat uw kind naar huis gaat. 

Te laat komen
Als een leerling te laat komt, meldt hij of zij zich bij de conciërge. De leerling krijgt dan een briefje mee om de les in te mogen.

Absentie
Als een leerling een afspraak heeft met de tandarts, de orthodontist of met een andere specialist tijdens schooltijd, dan moet hij minstens een dag van tevoren een afspraken-en-verzuimbriefje inleveren bij de conciërgeloge. We vragen u dit soort afspraken zoveel mogelijk buiten lestijden te plannen.

Verzuim van de lessen
Er wordt in principe geen toestemming gegeven de lessen te verzuimen. Bij wijze van hoge uitzondering kan er voor bijzondere omstandigheden wel vrij worden gegeven. Hiervoor is tijdig een schriftelijk verzoek nodig aan de afdelingsleider of coördinator. 

Verwijdering uit de klas
Wanneer een leerling wordt verwijderd uit de les, meldt hij of zij zich bij de afdelingsleider. Als die afwezig is, moet uw kind zich melden bij een van de andere afdelingsleiders. Als die ook afwezig zijn, gaat de leerling naar de conciërges om een uitstuurbrief te halen en gaat hij of zij de eigen afdelingsleider opzoeken in de eerstvolgende pauze. Een leerling blijft nooit op de gang ‘hangen’.

Gemiste toetsen
De leerlingen in de onderbouw kunnen gemiste toetsen inhalen op het inhaalmoment. Er zijn twee inhaalmomenten per week. PTA en PTB toetsen in de bovenbouw worden ingehaald op het daarvoor bestemde inhaalmoment. Voorlopig wordt in Magister ‘inhalen’ ingevuld. Voor het missen van schoolexamens geldt het examenreglement. 

Extra verlof
Alleen in heel speciale gevallen wordt er vrij gegeven buiten de schoolvakanties. Daarvoor moet u of uw kind bij de afdelingsleider ruim van tevoren een schriftelijk verzoek indienen, waarin de redenen zijn vermeld. Voor het aanvragen van bijzonder verlof gelden bepaalde regels. Hiervoor verwijzen we naar de website van gemeente Den Haag. Alleen de directie of de afdelingsleider van de afdeling van uw kind kan hiervoor toestemming geven. Bij eventuele twijfel zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zijn wij ook verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen en kan een boete volgen.

Vrijstelling van lichamelijke opvoeding (LO)
Wanneer een leerling niet kan deelnemen aan LO moet dit vóór het begin van de les bij de docent LO gemeld zijn met een schriftelijke verklaring van de ouder. De docent beslist vervolgens of uw kind dan wel of niet meedoet met LO. Met een langdurige blessure of aandoening kan uw kind, op verzoek, vrijstelling van de lessen LO krijgen van de afdelingsleider. De leerling moet dan wel een vervangende opdracht doen om dit vak af te sluiten.


Voorkomen van verzuim

Verzuim van lessen kan ertoe leiden dat de resultaten achterblijven. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

Absentencontrole
De aanwezigheid van leerlingen wordt elk uur geregistreerd. Ouders worden direct gebeld als iemand afwezig is en de school hiervan niet op de hoogte is gesteld.

Spijbelen, te laat komen 
We zijn verplicht om bij de leerplichtambtenaar melding te doen wanneer er sprake is van: spijbelen, vaak te laat komen of andere ongeoorloofde afwezigheid. De leerplichtambtenaar neemt contact op met u of uw kind en maakt een afspraak om samen te kijken naar de oorzaak en een mogelijke oplossing. De afspraken over spijbelen, meldingen door scholen, afspraken en oplossingen zijn te vinden op de website van gemeente Den Haag.

Registratie in Magister
Alle absenties van uw kind worden geregistreerd in Magister. Dit geldt ook voor te laat komen. U heeft inzicht in Magister middels een persoonlijke inlogcode.


Belangrijke data

Op onze website vindt u onder Jaaragenda de actuele data van: 

De jaaragenda staat vanaf de tweede week van het schooljaar op de website. Deze agenda wordt actueel gehouden.


Centrale werk- en ontmoetingsplekken

Lyceum Ypenburg heeft een aantal centrale plekken waar leerlingen huiswerk kunnen maken of elkaar kunnen ontmoeten. 

Mediatheek
Maandag t/m donderdag van 08.00 – 16.30 uur en vrijdag van 08.00 – 15.20 uur kunnen leerlingen terecht in de mediatheek, onder andere om huiswerk te maken. In de mediatheek is het stil en daar wordt ook op toegezien. Op vertoon van de schoolpas kunnen leerlingen gebruik maken van de devices, studeren en boeken lenen. Kopiëren en printen is ook mogelijk in de mediatheek. 

Aula 
In de aula mogen leerlingen eten, drinken, werken en praten, vóór de lessen, in tussenuren of tijdens de pauzes. Heel af en toe is de aula gesloten omdat er bijvoorbeeld een toneelvoorstelling is.

Kantine
In de kantine kunnen leerlingen gezonde tussendoortjes en broodjes kopen. Samen met de cateraar hebben we een assortiment samengesteld met zoveel mogelijk gezonde producten. De frisdrankautomaten zijn bijvoorbeeld hoofdzakelijk gevuld met light-drankjes, sapjes en water. Ook hebben wij een eigen watertappunt, waar leerlingen en medewerkers water kunnen tappen. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de "Richtlijnen Gezondere Kantine". Lyceum Ypenburg heeft de zilveren 'Schoolkantine Schaal' behaald. 


Lockers en waardevolle spullen

Elke leerling heeft een plek waar haar of zijn spulletjes veilig in opgeborgen kunnen worden: de zogenoemde locker. Het huurbedrag zit in de service- en participatiebijdrage. De locker gaat met een eigen sleutel of met de locker-app via de smartphone open. Bij verlies van de sleutel zijn de kosten €15,-. 
Er zijn geen aparte garderobes. Daarom moeten leerlingen hun jas opbergen in hun locker. De schoolleiding mag op ieder moment een locker openen om de inhoud te onderzoeken.

Waardevolle spullen
Lyceum Ypenburg is niet aansprakelijk voor diefstal van jassen, tassen, boeken enzovoort, uit lockers en/of kleedkamers.

De school noch het bestuur van VO Haaglanden aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen in het schoolgebouw of op de bijbehorende terreinen, tijdens schooluren, tijdens excursies of andere activiteiten binnen schoolverband. Dat geldt ook voor schade aan kleding etc.

Er zijn enkele aanvullende regels voor leerlingen bij LO: